معرفي محصولات قابل ارائه از شركتهاي داراي نمايندگي و طرف قرارداد


testo
سازنده دستگاه های اندازه گيری پرتابل دما، رطوبت، فشار، سرعت جريان هوا، آناليزورهاي گاز خروجي دودكش، دور موتور، نورسنج، صداسنج و سيستمهاي نصبی رطوبت و دما داخل محيط و داخل سيستمهاي هواي فشرده.

IR Thermometers
دستگاههاي اندازه گيري دما از راه دور به روش مادون قرمز در دو دسته پرتابل و نصبي و اسكنر

TCR-Tecora
دستگاههاي اندازه گيري پرتابل غبار داخل دودكشهاي صنعتي و محيط با روش اتوماتيك ايزوكنتيك

LSI-Lastem
دستگاههاي اندازه گيري پارامترهاي گازي آلاينده هوا و محيط، ايستگاههاي هواشناسي.

ElektroPhysik
سازنده دستگاههاي تخصصي اندازه گيري و تست سطوح از قبيل ضخامت سنج پوشش، ضخامت سنج ديواره و ورق و لايه نسوز كوره ها، تست ترك و حفره در عايقها

Ecotech
سيستمهاي سنجش و پايش آلاينده هاي محيط زيست