تجهيز آزمايشگاههای وزارت کار، موسسات استاندارد، بهينه سازی مصرف سوخت و محيط زيست کشور.