تجهيز كليه مراكز دامپزشكي استانهاي كشور به دستگاه ترموگراف جدید کمپانی testo آلمان